Algemene voorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden van Reaubart projectinrichting & projectmanagement., zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Rotterdam onder nummer 69785481.

Artikel 1 Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen die Reaubart doet en op alle overeenkomsten die Reaubart sluit. De wederpartij van Reaubart, de (aspirant-)koper danwel (aspirant- )opdrachtgever, wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als opdrachtgever.
1.2 Afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

1.3 Algemene voorwaarden van opdrachtgever gelden niet en worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 2 Aanbiedingen en offertes
2.1 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. 2.2 De overeenkomst komt tot stand zodra de acceptatie van het aanbod Reaubart heeft bereikt. Indien in de acceptatie voorbehouden of wijzigingen ten opzichte van de offerte worden aangebracht, komt in afwijking hiervan de overeenkomst pas tot stand indien Reaubart aan de opdrachtgever bericht heeft met deze afwijkingen van de offerte in te stemmen.
2.3 Indien niet anders is overeengekomen zijn de prijzen van Reaubart exclusief transportkosten en exclusief BTW. Reaubart is gerechtigd prijsstijgingen door te berekenen, indien zich tussen het moment van aanbieding en uitvoering van de overeenkomst significante prijswijzigingen hebben voorgedaan ten aanzien van bijvoorbeeld wisselkoersen, lonen, grondstoffen, halffabricaten en verpakkingsmateriaal.

Artikel 3 (Op)levertijden
3.1 Reaubart verbindt zich jegens opdrachtgever om de goederen te leveren in de omschrijving, kwaliteit en hoeveelheid als nader in de (eventueel later gewijzigde) opdrachtbevestiging omschreven.
3.2 Bij de vaststelling van de (op)levertijd gaat Reaubart er van uit dat hij de opdracht kan uitvoeren onder de omstandigheden die hem op dat moment bekend zijn.
3.3 (Op)levertijden worden geacht bij benadering te zijn overeengekomen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk een fatale termijn is afgesproken. Zolang alle voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke gegevens nog niet in het bezit zijn van Reaubart, schuift de afgesproken (op)levertijd door met een termijn gelijk aan de daardoor ontstane vertraging.
3.4 Overschrijding van de overeengekomen levertijd geeft in geen geval recht op schadevergoeding, tenzij dit schriftelijk is overeengekomen.

Artikel 4 Uitvoering van de overeenkomst
4.1 Reaubart zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Reaubart verbindt zich jegens opdrachtgever om de goederen te leveren in de omschrijving, kwaliteit en hoeveelheid als nader in de (eventueel later gewijzigde) offerte omschreven. 4.2 Van de door opdrachtgever aan Reaubart verstrekte ontwerptekeningen, werk- en detailtekeningen, modellen, fotografische opnamen, monsters, ontwerpen, logo’s, opgegeven afmetingen, hoeveelheden, designs, kleuren, materialen en/of andere gegevens wordt door Reaubart aangenomen dat deze juist en adequaat zijn, zonder enig nader onderzoek.
4.3 Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Reaubart het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
4.4 Reaubart is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Reaubart is uit gegaan van door opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Reaubart kenbaar behoorde te zijn.
4.5 Reaubart staat er niet voor in, dat de goederen geschikt zijn voor het doel, waarvoor opdrachtgever deze wil bestemmen, zelfs niet, indien dit doel aan de Reaubart kenbaar is gemaakt, tenzij het tegendeel tussen partijen is overeengekomen.
4.6 Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan Reaubart de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

Artikel 5 Transport en levering
5.1 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, zijn de kosten en het risico van het transport en de eventuele verzekering daarvan ten laste van opdrachtgever. Ingeval Reaubart de verantwoordelijkheid van transport schriftelijk heeft aanvaard, dient opdrachtgever de controle bij aankomst van de geleverde zaken over te laten aan Reaubart.
5.2 Opdrachtgever is verplicht de geleverde zaken af te nemen op het moment waarop deze worden bezorgd dan wel het moment waarop deze volgens de overeenkomst aan hem ter beschikking worden gesteld. Indien opdrachtgever de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de zaken worden opgeslagen voor risico van de opdrachtgever. Opdrachtgever zal in dat geval alle aanvullende kosten, waaronder in ieder geval de opslagkosten, verschuldigd zijn.
5.3 Vanaf het moment van levering zijn de zaken voor risico van opdrachtgever en komt alle directe en indirecte schade, welke aan en/of door de geleverde zaken en/of derden mocht ontstaan voor rekening van de opdrachtgever. Risico-overgang vindt eveneens plaats op het moment dat Reaubart conform de overeenkomst ter aflevering aanbiedt doch opdrachtgever om welke reden dan ook niet afneemt.
5.4 Opdrachtgever dient Reaubart te informeren over bijzondere omstandigheden die het gebruik van een lift, takel of kraan noodzakelijk maken. Bij het niet geven van deze informatie of in het geval van onjuiste of onvolledige informatie door opdrachtgever zijn de kosten van het gebruik van bijzondere hulpmiddelen, alsmede de schade die hieruit voortvloeit, voor rekening van opdrachtgever.
5.5 Reaubart is gerechtigd de zaken in gedeelten te leveren, tenzij hiervan bij overeenkomst is afgeweken of aan de deellevering geen zelfstandige waarde toekomt. Reaubart is gerechtigd het aldus geleverde afzonderlijk te factureren.

Artikel 6 Onderzoek, reclames
6.1 Opdrachtgever dient de zaken bij levering – of zo spoedig daarna als mogelijk – te (doen) onderzoeken. Daarbij behoort opdrachtgever te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen, althans voldoet aan de eisen die daaraan in het normale (handels-) verkeer gelden.
6.2 Eventuele zichtbare gebreken of tekorten behoren binnen drie dagen na levering duidelijk omschreven en gemotiveerd schriftelijk aan Reaubart te worden gemeld. Niet-zichtbare gebreken of tekorten behoren binnen drie weken na ontdekking doch uiterlijk binnen twaalf maanden na levering, eveneens duidelijk omschreven, gemotiveerd en schriftelijk te worden gemeld.
6.3 Indien ingevolge het vorig lid tijdig wordt gereclameerd, blijft opdrachtgever verplicht tot afname en betaling van de gekochte zaken.

Artikel 7 Wijzigingen van de overeenkomst
7.1 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen en/of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
7.2 Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd en/of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Reaubart zal opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
7.3 Indien de wijziging en/of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal Reaubart opdrachtgever hierover tevoren inlichten. Indien een vast tarief is overeengekomen zal Reaubart daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit vast tarief tot gevolg heeft.
7.4 Alle wijzigingen in het werk, hetzij door een bijzondere opdracht van de opdrachtgever, hetzij noodzakelijk gebleken voorzieningen om onvoorziene moeilijkheden te voorkomen of gerezen problemen op te lossen wanneer daaruit meerdere kosten ontstaan, worden beschouwd als meerwerk en voorzover daaruit minder kosten ontstaan, worden beschouwd als minderwerk in de zin van dit artikel. Reaubart is gerechtigd terstond nadat partijen het meerwerk zijn overeengekomen daartoe aan opdrachtgever een factuur te zenden.

Artikel 8 Betaling
8.1 Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen dient betaling te geschieden binnen 21 dagen na factuurdatum. Als partijen termijnbetaling zijn overeengekomen dient betaling te geschieden conform het in de offerte opgenomen betalingsschema.
8.2 Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen dient opdrachtgever 25% van de aanneemsom te voldoen bij het verlenen van de opdracht. Het restant dient te worden betaald naar rato van de aangeleverde zaken.
8.3 Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen is opdrachtgever, ook ingeval opdrachtgever afziet van het plaatsen van een order, gehouden de reeds gemaakte ontwerpkosten aan Reaubart te vergoeden.
8.4 Reaubart is te allen tijde gerechtigd zekerheid voor betaling te eisen, tot het stellen waarvan de opdrachtgever alsdan verplicht is.
8.5 Indien betaling niet binnen de overeengekomen termijnen door Reaubart is ontvangen, is opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is opdrachtgever aan Reaubart de alsdan geldende wettelijke handelsrente verschuldigd, berekend over het verschuldigde bedrag met ingang van de vervaldag, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling nodig zal zijn. Voorts komen dan alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van opdrachtgever, welke kosten tussen partijen worden vastgesteld op basis van het tarief van de Nederlandse Orde van Advocaten, tenzij Reaubart aantoont hogere kosten te hebben gemaakt.

Artikel 9 Intellectuele eigendom en auteursrechten
9.1 Opdrachtgever heeft toestemming de door Reaubart geleverde software te gebruiken. De software, alsook documenten, plannen en schema’s, verstrekt aan de klant in het kader van de voorbereiding of de uitvoering van de opdracht, blijven evenwel eigendom van Reaubart, ook al heeft Reaubart daarvoor aan opdrachtgever kosten in rekening gebracht.
9.2 Opdrachtgever vrijwaart Reaubart voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.
9.3 Indien opdrachtgever aan Reaubart informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert opdrachtgever dat deze vrij zijn van virussen en defecten.
9.4 Reaubart behoudt zich alle rechten en bevoegdheden voor die Reaubart toekomen op grond van de Auteurswet.

Artikel 10 Geheimhouding
10.1 Reaubart en opdrachtgever verbinden zich ertoe geen vertrouwelijke gegevens door te geven aan derden, zonder de schriftelijke toestemming van de andere partij. Opdrachtgever staat ervoor in dat deze in opdracht van opdrachtgever verstrekte gegevens en/of zaken, niet dan met diens uitdrukkelijke schriftelijke toestemming worden gekopieerd, aan derden vertoond, bekend gemaakt of gebruikt, op welke wijze dan ook en in de ruimste zin des woords.
10.2 Reaubart behoudt het recht de eventueel door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 11 Garantie
11.1 Reaubart verstrekt ten aanzien van door haar geleverde zaken een garantie van twaalf maanden vanaf levering, tegen elk gebrek in de door haar geleverde zaken, voor zover dat gebrek het normaal gebruik van de geleverde zaak in de weg staat.
11.2 Indien de geleverde zaak niet voldoet aan de garanties van lid 1, zal Reaubart de zaak binnen redelijke termijn na schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door opdrachtgever, naar keuze van Reaubart, vervangen of zorgdragen voor herstel van elk onderdeel van de geleverde zaak behept met een gebrek. In geval van vervanging verbindt opdrachtgever zich reeds nu het vervangen onderdeel aan Reaubart te retourneren en de eigendom aan Reaubart te verschaffen.
11.3 De in dit artikel geregelde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik, normale slijtage of achterstallig onderhoud, of ingeval van overmacht.
11.4 Indien de door Reaubart verstrekte garantie een zaak of onderdeel betreft die door een derde werd geproduceerd is de garantie beperkt tot die, die door de producent van de zaak of dat onderdeel er voor wordt verstrekt.
11.5 Opdrachtgever dient aan Reaubart alle faciliteiten te verlenen om over te gaan tot vaststelling van de opgegeven gebreken en, indien noodzakelijk, het herstel daarvan door derden te laten uitvoeren, op straffe van verval van de garantie. Herstel of levering van de zaak of van onderdelen tijdens de garantieperiode leidt niet tot verlenging van die garantieperiode.

Artikel 12 Aansprakelijkheid
12.1 Indien door Reaubart geleverde zaken gebrekkig zijn, is de aansprakelijkheid van Reaubart jegens opdrachtgever beperkt tot hetgeen in deze voorwaarden onder “Garantie” is geregeld.
12.2 Indien Reaubart aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het declaratiebedrag, althans dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. De aansprakelijkheid is te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag van de door de verzekeraar van Reaubart in het voorkomende geval te verstrekken uitkering.
12.3 Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
– de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
– de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Reaubart aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij dit gebrek niet aan Reaubart toegerekend kan worden;
– redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
12.4 Reaubart is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
12.5 Opdrachtgever kan geen rechten ontlenen aan adviezen en informatie die hij van Reaubart krijgt als deze geen directe betrekking hebben op de opdracht.
12.6 De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Reaubart of haar ondergeschikten.

Artikel 13 Ontbinding
13.1 Reaubart heeft het recht iedere overeenkomst met opdrachtgever zonder rechterlijke tussenkomst ontbonden te verklaren, op het tijdstip waarop opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, voorlopige surseance van betaling aanvraagt, of een verzoek van opdrachtgever, natuurlijk persoon, tot het van toepassing verklaren van de wettelijke schuldsanering door de rechtbank wordt ingewilligd, of opdrachtgever door beslaglegging, ondercuratelestelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen ervan verliest, of indien opdrachtgever kennelijk buiten staat geraakt zijn financiële verplichtingen na te komen.
13.2 Door de ontbinding worden de over en weer bestaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar. Opdrachtgever is aansprakelijk voor de door Reaubart geleden schade, onder meer bestaande uit winstderving en transportkosten.

Artikel 14 Eigendomsvoorbehoud
14.1 Door Reaubart geleverde zaken blijven eigendom van Reaubart totdat opdrachtgever alle verplichtingen uit alle met Reaubart gesloten overeenkomsten is nagekomen. Indien er gerede twijfel bij Reaubart bestaat omtrent de betalingscapaciteit van opdrachtgever, is Reaubart bevoegd de bezorging van zaken uit te stellen, totdat opdrachtgever zekerheid voor de betaling heeft verstrekt. Opdrachtgever is aansprakelijk voor de door Reaubart voor deze vertraagde aflevering te lijden schaden.
14.2 Opdrachtgever is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
14.3 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is opdrachtgever verplicht Reaubart zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
14.4 Opdrachtgever verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade, alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven.
14.5 Voor het geval dat Reaubart zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft opdrachtgever reeds nu onvoorwaardelijke en niet-herroepbare toestemming aan Reaubart of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Reaubart zich bevinden en die zaken mede terug te nemen.
14.6 Indien het aanbod van Reaubart niet gevolgd wordt door een opdracht, dienen de documenten, plannen en schema’s, gegeven ter ondersteuning van het aanbod, te worden geretourneerd aan Reaubart direct op het moment van vervallen van de geldigheid van het aanbod dan wel het niet accepteren van het aanbod.

Artikel 15 Overmacht
15.1 Van overmacht aan de zijde van Reaubart is sprake, indien Reaubart na het sluiten van de overeenkomst verhinderd wordt in haar verplichtingen uit deze overeenkomst of aan de voorbereiding daarvan te voldoen ten gevolge van oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, molest, brand, waterschade, overstroming, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, in- en uitvoeringsbelemmeringen, overheidsmaatregelen, defecten aan machinerieën, storingen in de levering van energie, alles zowel in het bedrijf van Reaubart als bij derden, van wie Reaubart de benodigde materialen of grondstoffen geheel of gedeeltelijk moet betrekken, evenals bij opstal of gedurende transport, al dan niet in eigen beheer, en voorts door alle overige oorzaken, buiten de schuld of de risicosfeer van Reaubart ontstaan. 15.2 Indien door overmacht de levering meer dan twee maanden vertraagd wordt, zijn zowel opdrachtgever als Reaubart bevoegd de overeenkomst te ontbinden. Indien opdrachtgever de overeenkomst wenst te ontbinden kan de overeenkomst pas als ontbonden worden beschouwd indien Reaubart schriftelijk met de ontbindingsverklaring heeft ingestemd. Ingeval van ontbinding heeft Reaubart slechts recht op vergoeding van de door haar gemaakte kosten.

Artikel 16 Toepasselijk recht en bevoegde rechter
16.1 Op alle door Reaubart gedane offertes en op alle door Reaubart aangegane overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitgesloten. 16.2 De rechter in de vestigingsplaats van Reaubart is bij uitsluiting bevoegd van geschillen voortvloeiend uit de tussen partijen gesloten overeenkomst(en), waaronder begrepen de invordering van verschuldigde geldsommen, kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft Reaubart het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
16.3 Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 17 Rangorde
17.1 In geval van strijdigheid tussen de bepalingen van de toepasselijke voorwaarden en bedingen geldt de volgende rangorde:
1. Aanbieding c.q. Overeenkomst;
2. Uitvoeringsvoorwaarden;
3. Algemene leveringsvoorwaarden.

BEZOEKADRES: LAGEDIJK 5A • 3295 KD ‘S-GRAVENDEEL COMMUNICATIE: 06 412 443 99 • INFO@REAUBART.NL • WWW.REAUBART.NL BANK: NL 52 INGB 0007912926 KAMER VAN KOOPHANDEL: 69785481 BTW-NR: NL002027049B04

OP AL ONZE INKOOP VAN DIENSTEN, GOEDEREN EN ONDERAANNEMINGSOVEREENKOMSTEN ZIJN DE ALGEMENE INKOOP- EN ONDERAANNEMINGSVOORWAARDEN VAN TOEPASSING. OP AL ONZE UITVOERINGSOVEREENKOMSTEN ZIJN ONZE ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN VAN TOEPASSING. DEZE ZIJN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL TE ROTTERDAM.